top of page
Image by Taylor Wilcox

Årskurs 8

ÅK 8: Elevernas styrka är att lära sig kunna jämföra sig med en lysdiod, där: ljusstyrkan beror på strömmen (ampere) inte av spänningen (volt). Lysdioden tänds då
spänningen överstiger ett angivet volttal, som vanligtvis är runt 2 volt, strömmen måste också begränsas, normalt till 20 mA med hjälp av ett motstånd.

Vi som arbetar på Apolloniosskolan, tror på lärarnas förhållningssätt till elevernas läroprocesser – den moderna pedagogiken (process pedagogiken) som förutsätter gott
ledarskap, tydlig struktur, regelbundna uppföljningar, stor lyhördhet och stor förståelse för att process är lika viktiga som innehåll. Utgångspunkten är att en skicklig lärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är professionella aktörer som utifrån sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Vad är det som kännetecknar processpedagogik?

Lärarrollen: Läraren förvandlas från förmedlare till handlare, mentor och uppföljare kunskap: Kunskap ligger sällan fast. Den utvecklas – det som är viktig idag är inte det som
blir viktigt framöver. Inlärning ske stegvis. Hur man lär sig blir viktigare än vad man lär sig. Man är mindre fast i ämnen och tänker mer tvärvetenskapligt.

Elevrollen: Elevrollen ska tränas i ansvarstagande, självdisciplin, självinsikt och samarbete. Eleven förväntas spela en aktiv roll när det gäller att bestämma vad hen ska lära sig och hur.

Skolan: Skolan är bara en av många platser för inlärning. Man anser att skolan bör samarbeta mer med föräldrar, företag, samhällsinstitutioner och media.

Utvärdering: Utvärdering sker genom redovisningar, uppsatser, utställningar, praktikredogörelser, enkäter, utvecklingssamtal och prov, där fler analytiska och resonerande
frågor ska finnas så att eleven kan demonstrera sin förståelse.

Metod: tema- och projektarbete, äventyrs-, laborativ- och övningsbaserad inlärning.

Poängen är att pedagogiken med allt sitt tema-, grupp- och projektarbete erbjuder spännande möjligheter att träna de nya förmågorna, där eleven tränar just ansvar, initiativ, samarbete, problemlösning, kreativitet, kvalitetstänkande och självinsikt, allt inramat i ett eget valt tema som bidrar till känslan av meningsfullhet.

bottom of page