top of page
Image by Element5 Digital

Apolloniosskolans kvalitetsmodell

Apolloniosmodellen

Apolloniosskolan utmanar elevens utveckling och lärande med inspiration av Montessoripedagogiken. Vi utgår från kraven på systematiskt kvalitetsarbete i skollagen och
byggt en styrmodell baserad på läroplanens huvudområden som ger oss unika möjligheter att följa elevens utveckling och verksamhetens utveckling. De huvudområden som aktivt styr är:

  • Normer och värden

  • Kunskaper

  • Elevens ansvar och inflytande

  • Skola och hem

  • Övergång och samverkan

  • Skolan och omvärlden

  • Bedömning och betyg

Huvudområden delas upp i ett antal delområden och mål. Verksamheten följs upp av styrtal inom varje målområde. Genom utfallet ställt mot skolans mål görs analys och värdering över vilka aktiviter som ska utvecklas.

Årligen sammanställs resultatet i en rapport över resultat och utveckling. Rapporten är underlag för Apolloniosskolan verksamhet och samverkan med eleven och dess föräldrar för att utveckla kvaliteten i ”jag kan”.

Metoder och resultat

Vi följer fortlöpande upp verksamhetens resultat i ett digitalt system byggt på Skoldialogens styrmodell och Stratsys IT-plattform. Det sker genom fortlöpande uppföljning av
verksamheten byggd på läroplanens huvudområden och årliga undersökningar av 
föräldraenkäter och medarbetarenkäter och dokumentation av kvalitetsarbetet.

Analys och åtgärder
Samtliga resultat analysera från den löpande verksamheten och de förbättringsprojekt verksamheten bedriver. Analysen bygger på data från verksamheten för att kunna göra rätt
åtgärder så att ständiga förbättringar kan ske på skolan. Allt förbättringsarbete dokumenteras i det digitalt styrsystemet.

Styrdokument

Apolloniosskolan kvalitetsarbete bygger på skollagen och läroplanen Lgr 22 samt interna styrdokument.

bottom of page