top of page
20190904_115448.jpg

Rektorn har ordet

Mitt namn är Suzanne Zangan och sedan april 2020 har jag förmånen att jobba som rektor på Apolloniosskolan. Innan det arbetade jag som rektor på Beta School från 2008 samt på Matrix förskolor från 2006. Jag har gått statliga rektorsutbildningen år 2009-2012. Mitt rektorsuppdrag ser jag både som utmanande, spännande och samtidigt skapande.

I grunden har jag civilingenjörsutbildning i Elektroteknik. Jag är behörig grundskol- gymnasielärare i ämnena matematik, fysik, teknik och har magisterexamen i pedagogik. Jag
har utbildat mig vid Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet.

Jag har erfarenhet från både grundskola och gymnasium, vilket jag ser som något väldigt positivt då jag tror mig kunna förstå elevernas individuella situationer och tidigare
erfarenheter tämligen väl. Jag brinner för att elever och personal ska trivas och känna glädje i sitt arbete. En annan sak som ligger mig varmt om hjärtat är skolutveckling. Min främsta vision som skolledare är att tillsammans med pedagogerna, eleverna och föräldrarna skapa en ”Skola för framtidens världsmedborgare” i den alltmer globaliserade världen.

Du är välkommen att kontakta skolan om du har frågor eller undrar över något. Mina kontaktuppgifter hittar ni under Kontakt.

Huvuduppdraget som rektor är att vara pedagogisk ledare för verksamheten.

Min roll som ledare

 • Att främja det gemensamma lärandet och skapa förutsättningar och få alla motiverade
  att arbeta mot gemensamma mål. Att sätta upp långsiktiga mål är viktigare än att ta
  genvägar till snabba resultat.

 • Att skapa en trygg, öppen och god stämning som gör att alla vågar säga sin mening,
  lyfta fram sina idéer och prova nya idéer. Alla medarbetare, barn/elever samt föräldrar
  skall ha värdegrunden som en grund för arbete och samarbete. I förtroende ska
  barn/elever, föräldrar och personal samverka kring jämställdhet, demokrati och allas
  lika värde. Vår värdegrund ska hållas levande genom att vara ständig diskussionspunkt
  för alla på skolan.

 • Att skapa balans och tid för reflektion och paus i arbetet kan bidra till att man orkar
  sprida glädje. Att lyssna på lärarnas, elevernas och föräldrarnas åsikter. Deras
  kunskaper, engagemang och erfarenheter i olika frågor måste på alla sätt tas tillvara,
  likaväl som att deras fördomar, okunskap och ointresse måste utmanas och bemötas.

 • Att utmana, uppmuntra, stötta och trösta. Jag har också ett ansvar för att sätta mig in i
  andras situation, försöka känna vad de känner och se saker och ting ur deras
  perspektiv. Att vara uppmuntrande och sprida glädje är viktigt då vi som ledare ju
  önskar att medarbetarna förmedlar detta till elever och föräldrar.

Mitt uppdrag är

 • Att ta ansvar utifrån de lagar och styrdokument som gäller för skola. För att möta ett
  föränderligt samhälle ska vi som verkar i skola ge eleven en kunskapsbas och lust till
  livslångt lärande. Alla ska kunna känna glädje i att möta nya utmaningar i lärandet.

 • Att utöva myndighet på ett etiskt sätt. Mitt uppdrag är att skapa en bra
  undervisningsförhållanden och se till att undervisningen har en hög kvalitet för alla
  barn/elever. Undervisningen utgår från planeringar där mål, arbetssätt och bedömning
  tydligt framgår. Med aktivt lärarstöd får eleverna hjälp att ta nästa steg mot målen. I
  undervisningen upplever eleverna helheter, samband och kopplingar till den egna
  verkligheten.

 • Alla elever får stöd att utifrån sina förutsättningar nå så långt som möjligt i
  kunskapsutvecklingen. Det är skolans ansvar att se till att eleverna får relevant stöd i
  form av väl utvecklade rutiner, tidigt insatta åtgärder och täta utvärderingar. Alla
  elever utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att själv
  bedöma sina resultat. De har god kunskap om undervisningens mål och var de
  befinner sig i sin egen kunskapsutveckling.

 • Att arbeta mer med att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring demokratifrågor.
  Vårt uppdrag är att utveckla elevernas kunskaper om det demokratiska systemet och
  alla barn och elever får möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli hörda. Det är viktigt
  att utbilda eleverna att söka ömsesidig förståelse, att uppskatta tolerans och att lära sig
  att kritisera orättvisor, både med hjälp av teori och praktik antingen på lokal eller
  global nivå.

Jag förväntar mig

 • Att vi alla har absolut noll tolerans mot minsta tendens till trakasserier och mobbning,
  både bland elever och vuxna. Alla ska kunna gå till sin arbetsplats med glädje. Vi
  måste alla ta alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier på
  allvar och gemensamt använda oss av de rutiner som finns på skolan.

 • Att vår undervisning och samvaro bygger på respekt och trygghet, ansvar samt
  självkänsla. Hur undervisningen organiseras spelar en stor roll för elevernas utrymme
  och eget agerande, deras delaktighet och inflytande. Ett av skolans mål är att ge barn
  och ungdomar en demokratisk fostran. Ingen elev skall behöva falla mellan stolarna
  utan alla skall få tidig och ändamålsenlig hjälp att lyckas.

 • Att alla medarbetare aktivt deltar i processkartläggning och utveckling för ökade krav
  på skolans. Skolan måste så långt som möjligt tillhandahålla en mångfald av lärande
  miljöer för att varje elev skall ges möjlighet att lyckas. Att alla medarbetare aktivt
  samverkar i arbetslag för att förverkliga uppdraget.

Jag vill utsättas för granskning av mitt ledarskap, en gång per termin, i enkät eller i medarbetarsamtalen med personalen. Resultatet av granskningen ska göra att jag ständig omprövar i vilken grad jag lever upp till denna deklaration.

bottom of page