top of page
Image by Aaron Burden

Information till föräldrar

Vårt mål på Apollonosskolan är att våra barn får en trygg och harmonisk start på sin framtid och vi strävar efter att väl förberedda de för framtiden med goda kunskaper i alla ämnen. Vi vill lära eleverna att ta ansvar för sig själva, sitt arbetssätt och sina kamrater. Nedan ger vi några exempel på.

VECKOBREV

Veckobrev, lärares veckoplanering och utvärdering, läxor, extra uppgifter m.m kommer att finnas på vår skolplattform InfoMentor.

MÅNADSUTVÄRDERING

Månadsutvärdering bl a elevens kunskapsutveckling och bedömning, omdömesblankett samt lärares pedagogiska planering kommer att finnas på vår skolplattform
InfoMentor.

UTVECKLINGSSAMTAL

Vi genomför minst ett utvecklingssamtal per termin och mer vid behov. Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare samtalar om såväl
kunskapsutveckling som social utveckling och formulerar mål för det kommande arbetet i en individuell utvecklingsplan.

LÄROMEDEL

Undervisningen i grundskolan är avgiftsfri för eleverna liksom läromedlen. Vi använder både
tryckta och digitala läromedel i undervisningen från förskoleklass - åk 9.

LÄXOR

Läxor utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för en uppgift är en väsentlig del av den fostran och färdighetsträning som skolan ska ge. Det är vanligt att hemuppgifterna individualiseras, så det är inte självklart att alla elever har samma uppgifter att arbeta med hemma eller under läxhjälptimme i skolan.

MODERSMÅLS UNDERVISNINGEN

För att ha rätt till modersmålsundervisning krävs det att minst en förälder kommer från ett annat land och att modersmålet är ett levande språk i hemmet. Eleven måste kunna kommunicera på språket.

ELEVSKÅP

I år 6-9 disponerar och ansvarar eleverna för ett elevskåp. Eleverna skall sköta skåpet på ett korrekt sätt och skolan har tillstånd att öppna skåpet om misstanke finns att skåpet innehåller saker som inte får medföras till skolan. Skåpet disponerar under läsåret och skall tömma inför varje sommar.

STÖLDER

Skolan har inte någon försäkring som ersätter borttappade eller stulna kläder/värdesaker. Ersättning för förluster till följd av stöld eller egendomsskada betalas av skolan endast då försummelse föreligger från skolans sida. Vidare gäller att stölden eller skada ska ha inträffat under skoltid. För att ersättning ska kunna utgå krävs också att anmälan skett snarast möjligt till skolan och till polisen.

På Apolloniosskolan arbetar vi efter värdegrundskonceptet. Brott mot ordningsreglerna följs av disciplinära åtgärder.

BESÖK

Innan vårdnadshavare, släktingar eller vänner besöker skolan är det viktigt att boka tid hos skoladministratören innan besöket.

bottom of page