top of page
målning

Elevhälsan

Elevhälsa är ett vitt begrepp. Det är insatser som görs för att alla elever ska ha det bra i skolan. Vissa elever behöver mer uppmärksamhet och omsorg än andra och ska därför ha
tillgång till särskilda insatser.


Syftet med allt elevhälsoarbete är att enskilda elever, och elevgrupper, ska uppnå målen i läroplan och kursplaner. Dessa mål innefattar såväl intellektuella som sociala kunskaper och färdigheter. För att uppnå detta krävs ett samarbete mellan skola, elev och förälder.


Mentorerna har den direkta kontakten mellan skola och hem, när det gäller enskilda elever. Mentorn har därför det omedelbara ansvaret för elevhälsan i sin elevgrupp och är den person som man i första hand vänder sig till. Många problem kan lösa inom arbetslagets ram, andra frågor tas upp i elevhälsokonferensen. Rektor har det yttersta ansvaret för att elevhälsoarbetet fungerar. Vi samarbetar med ett företag som ger oss en skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog. Skulle behov finnas till extern sjukvård hittar du beskrivningar och länkar till de olika vårdinrättningarna.

Elevhälsoteam

Rektor

Suzanne Zangan

suzanne.zangan@apolloniosskolan.com

Specialpedagog

Mona Liljedahl

mona.liljedahl@apolloniosskolan.com

Skolsköterska

Jacqueline Mendez
jacqueline.mendez@apolloniosskolan.com
Mobilnr: 076 087 66 64

Skolläkare

Lars Vedin

Lars.vedin@apolloniosskolan.com

Vårdcentral
Vårdcentralen har en stor del av öppenvården, allt från hälsokontroller av nyfödda barn till behandlingar av vanliga sjukdomar som till exempel halsfluss och kroniska sjukdomar som diabetes. Vårdcentralen har många olika namn och kallas till exempel även husläkarmottagning, familjeläkarmottagning eller hälsocentral. Hit vänder du dig när du har
problem med din hälsa och behöver vård. Behöver du rehabilitering får du det ofta på vårdcentralen. Om läkaren bedömer att du behöver mer specialiserad vård eller rehabilitering får du en remiss till en annan öppenvårdsmottagning eller en specialistmottagning på ett sjukhus.

https://www.1177.se/stockholm/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/sok-vard-pa-ratt-mottagning/

BUP
Det är ganska vanligt att barn och unga någon gång mår psykiskt dåligt och behöver stöd en tid.  Då kan du i första hand kontakta barnavårdscentralen, vårdcentralen, skolsköterskan, skolkuratorn eller ungdomsmottagningen. Om stödet inte hjälper, eller problemen har blivit så stora, att vardagen hemma, i skolan och
med kompisar inte längre fungerar, kan du ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

https://www.1177.se/stockholm/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/bup--barn--och-ungdomspsykiatrin/

bottom of page