top of page
Image by Agence Olloweb

Klagomålshantering

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på utbildningen vill vi gärna veta det. Vi ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet.

Klagomålshanteringen är ett sätt att:

  • Stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande.

  • Utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare.

  • Underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.

  • Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra. Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Men om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Vem framför jag mina klagomål till?
Steg 1. Elever, förälder eller vårdnadshavare som är missnöjda med och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig direkt till elevens mentor/klasslärare. Mentor/klasslärare kommer ta då emot klagomålet och utreda och åtgärda detta tillsammans med berörda ämneslärare. I de fall klagomålet rör eventuella personalärenden lämnar mentor/klasslärare ärendet direkt till rektor.

Steg 2. I de fall då mentor/klassläraren inte lyckats åtgärda klagomålet ska den ta det vidare till rektor. Om elev, förälder eller vårdnadshavare inte har fått sitt klagomål åtgärdat av mentor/klasslärare ska de då vända sig vidare till rektor. Gör ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Den ifyllda blanketten skickas till:

Apolloniosskolan
Via e-post till: info@apolloniosskolan.com
eller med vanlig post till:
Apolloniosskolan
Stora Mans Väg 11B
125 59 Älvsjö

Steg 3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 10 arbetsdagar ska rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp av pedagogerna och rektor samt i förekommande fall av huvudman. När ett klagomål kommer in till huvudman genomför denne en opartisk utredning effektivt och skyndsamt i samarbete med rektorn. Läs mer om klagomålshantering på skolverkets hemsida.

bottom of page