top of page
Barn som läser den heliga bibeln

Trivsel och elevinflytande

Trivselregler:

Vår undervisning och samvaro bygger på Självkänsla, Trygghet, Ansvar och Respekt (STAR). Vi arbetar enligt den årliga planen mot kränkning och diskriminering med att ha
nolltolerans mot kränkningar och mobbing. För allas trivsel och ordning på skolan följer skolan denna trivsel och ordningsregler.

 • På vår skola visar alla respekt och tar hänsyn till varandra.

 • Vi använder ett vårdat språk och pratar svenska med varandra.

 • Vi skapar ett gott arbetsklimat som ger studiero.

 • Vi visar respekt för vår gemensamma skolmiljö.

 • Vi följer hänvisningar som gäller rörande var vi är under lektioner, raster och lunchtider.

 • Vi stannar på skolans område under skol- och fritidstid. (Gäller förskoleklass – åk 6)

 • Vi kommer i tid och har med oss böcker och pennor.

 • Fotografering och filmning sker enbart med personalens tillstånd.

 • Ytterkläder och skor hänger och ställer vi på anvisade platser.

 • Värdesaker och leksaker lämnar vi hemma.

 • Mobiltelefoner samlas in av läraren vid lektionens början och återlämnas vid lektionens slut.

 • Vi dricker och går på toaletten före och efter lektionen.

 • Behöver vi fylla på energi äter vi frukt.

 • Spel och sociala medier använder vi på raster och fritid.

Elevinflytande:

Klassråd
Vi har schemalagda klassråd där alla elever får komma med synpunkter och vara delaktiga i frågor som rör skolans verksamhet. I klassråden tränas eleverna i demokratiska mötesformer och rutiner.

Alla klasser håller klassråd. För årskurs 4-9 sker det en gång per vecka. För de yngre eleverna och på fritidshemmet håller vi klassråd minst två gånger i månaden.

Elevråd

På skolan har vi ett elevråd respektive Friendsgrupp som arbetar aktivt med elevinflytande på skolan. Elevrådet och Friendsgruppen består av samma medlemmar är representanter för sin klass i olika elevfrågor. Detta arbete har stärkt skolans elevinflytande respektive elevengagemanget i olika frågor. Elevrådet har olika projekt t ex. planering av temadagar, genomförande av operation dagsverke samtidigt som de arbetar med skolans arbetsmiljö.

Friendsgruppen har olika uppdrag. Den stöttar elever som har behov av stöd samt ingriper för att motverka mobbning och kränkningar. Friends har utformat ett faddersystem som skapar trygghet för nya elever eftersom faddrarna ser till att eleverna trivs i skolan.

bottom of page