top of page
Image by Towfiqu barbhuiya

Förskoleklass

Förskoleklass: är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Men precis som tidigare är förskoleklass en övergång från förskolan till skolan. Förskoleklassens pedagogik bygger på en helhetssyn på barns utveckling. Grunden i förskoleklassens verksamhet är att utgå från barnens intressen och behov samt att väcka och ta till vara på deras lust och nyfikenhet att lära. Vi bemöter barnen där de befinner sig just nu, på gruppnivå och individnivå. Leken och det praktiska lärandet tar stor plats i vår verksamhet.

 

I regeringens proposition ” Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet” (2009/10:165) anges att lek och skapande skall ingå i förskoleklassen som väsentliga delar i
det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet skall tas tillvara. Utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet är att utveckling och lärande sker ständigt och inte bara i arrangerade lärandesituationer. Förskoleklassen får därför sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.
I skollagen (2010:800) 9 kap. 2 § står det att utbildningens syfte i förskoleklassen är att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen skall stimulera elevens allsidiga kontakter samt sociala gemenskaper.

bottom of page