top of page
Image by Kelli Tungay

Årskurs 1

ÅK1: Inom SO och NO undervisningen arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande. Vi arbetar utifrån att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Syftet är att stimulera eleverna kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.  Genom undervisningen i ämnet SO och NO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: reflektera, analysera, uttrycka, värdera, söka information. Skolans uppdrag enligt Lgr22, ”är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Vi arbetar med NTA- teman och syftet är att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Grundfilosofin inom NTA är arbetssätten som sätter eleverna och deras frågor i centrum. Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8–10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

bottom of page