top of page
klassrum

Årskurs 9

ÅK 9: De samhällsorienterande ämnena innehåller kunskaper som vi alla har nytta av i vår vardag. För att delta i ett demokratiskt samhälle, som medborgare, behöver man känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har. Det är även viktigt att ha förståelse för miljö, ekonomi och historiska referensramar för att förstå dagens samhälle.
Utifrån detta perspektiv är undervisningen i SO central för elevernas framtida roll som samhällsmedborgare.

Undervisningen i alla ämnen delas in i fyra olika faser, planering, genomförande, utvärdering och uppföljning. I alla faser arbetar vi aktivt utifrån läroplanen och kursplanen. Det är viktigt att utforma undervisningen utifrån Skolverkets riktlinjer för elevernas lärande. För att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt satsar vi på formativ bedömning. Det
innebär att vi utvärderar elevernas kunskapsnivå kontinuerligt för att sedan kommunicera vilka delar eleven behöver utveckla. Med detta arbetssätt ges eleverna chansen att utvecklas så långt som möjligt. I klassrummet bygger lärandet på delaktighet och engagemang bland eleverna. För att skapa goda förutsättningar för elevengagemang utgår vi från elevernas intressen. 

bottom of page