top of page
Image by Van Tay Media

Kvalitetsrapporter

Våra kvalitetsrapporter bygger på skollagen kapitel 4 om systematiskt kvalitetsarbete och läroplanen (Lgr22). Vi gör årligen en verksamhetsplan (styrande dokument) som beskriver arbetssätt, mål och utvärderingssätt och två gånger per år en utvärderingsrapport (redovisande dokument) som beskriver, mål, styrtal, utfall, trend för de senaste tre åren samt analys och förbättringsåtgärder baserat på avvikelser ifrån målen.

Vi utgår från hela läroplanen i denna styrnings- och uppföljningsprocess i syfte att uppföljning och analys ska baseras på fakta och inte känsla och allmänna omdömen.

bottom of page